Om os‎ > ‎

Forretningsbetingelser

Generelle betingelser gældende for kunder hos Unifoss ApS, CVR nr. 35517111 (heri
betegnet ”Unifoss”)

Kundens stamdata: Eventuel ændring i Kundens e-mail eller bopælsadresse skal straks meddeles til
Unifoss.

Ydelser: Disse betingelser gælder enhver ydelse fra Unifoss, herunder salg eller leje af udstyr og
programmel, etablering af løsninger, bistand til migrering, hosting, drift, overvågning, remote back-up,
konsulentydelser, abonnement, vedligeholdelse, opgradering, support og fejlretning.

Tele-, data- og internetforbindelser: Unifoss har intet ansvar for problemer, forsinkelser og afbrydelser på
tele-, data- og internetforbindelser.

Opgradering: Bistand fra Unifoss til planlægning og udførelse af sikkerhedsopdateringer og opgraderinger
for udstyr eller programmel udføres efter faktisk tidsforbrug. Unifoss yder sin bistand efter god faglig
standard, men gør opmærksom på, at hver opgave er individuel, så uforudsete komplikationer og
tidsforbrug kan derfor opstå.

Abonnementer og hosting: Abonnementer og hosting hos Unifoss faktureres løbende forud kvartalsvis,
halvårligt eller årligt. Indgåede aftaler er bindende. Abonnementer kan af Kunden opsiges med mindst 3
måneders forudgående skriftligt varsel. Opsigelse kan dog tidligst få virkning ved udløb af den periode, for
hvilken kunden har betalt. Betalte beløb returneres ikke ved ophør. Ved ophør gemmes Kundens data i 8
dage, hvorefter de slettes. Unifoss’ arbejde i forbindelse med udlevering af data, og andet bestilt arbejde
ved ophør af abonnementer og hosting faktureres efter medgået tid. Unifoss kan ansvarsfrit afbryde
levering af abonnementer og hosting uden varsel, hvis Kunden benytter ydelsen til ulovligt indhold eller
krænkelse af tredjemands rettigheder, samt hvis Kunden ikke betaler rettidigt. Unifoss kan også frit opsige kundens abonnement, 30 dage før abonnementets udløb.

Betalingsbetingelser: Alle regninger fra Unifoss skal betales senest 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket
betaling fremsendes rykkerskrivelse med krav om rykkergebyr på 80,- kr. + moms samt tillæg af rente med
rentesats 12% p.a regnet fra sidste rettidige betalingsdag. Betales ikke indenfor 7 dage efter fremsendelse
af rykker, sendes rykker nr. 2 med tillæg af rente samt yderligere rykkergebyr på 80,- kr. + moms. Udebliver
betaling fortsat, overgår kravet til retslig inkasso for Kundens regning.

Transport: Transporttid og udgift til kørsel beregnes efter de til enhver tid gældende takster. P.t. (året
2016) beregnes 6,5 kr. pr. kørt km. og selve tidsforbruget ved transport beregnes ikke. Ved alle opgaver
udenfor Unifoss egen adresse beregnes mindst 1 times bistand, selvom opgaven eventuelt løses hurtigere.

Begrænsning af adgang til reklamation: Kunden skal straks kontrollere de leverede ydelser og hurtigst
muligt reklamere over eventuelle problemer, fejl eller mangler. Krav skal rejses senest 6 måneder efter
det seneste af følgende tidspunkter (1) tidspunktet hvor Unifoss har eller burde have leveret ydelsen, der
reklameres over, eller (2) tidspunktet hvor Unifoss har faktureret ydelsen, der reklameres over.

Data: Unifoss yder ikke bistand til verifikation af datas rigtighed og anvendelighed. Hvor fejlbehæftede data
modtages eller opbevares, vil efterfølgende hentede data ligeledes være fejlbehæftede. Unifoss fraskriver
sig ethvert ansvar for tab eller forurening af data. Kunden skal selv sikre overholdelse af gældende dansk
lovgivning, herunder ophavsretsloven og lovgivning om persondata. Det er et krav fra Unifoss, at Kunden
overholder lovgivningen.

Fejl i standardprodukter: Unifoss fraskriver sig ethvert ansvar for fejl i standardprodukter fra tredjemand.
Unifoss bistår efter tidsforbrug med identifikation, og omgåelse eller løsning af sådanne fejls betydning for
kundens IT-systemer. Efter aftale med Kunden og for Kundens regning kan Unifoss kontakte tredjemand for
bistand til løsning af sådanne problemer.

Ansvarsfraskrivelse og –begrænsning: Unifoss fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data, tab af
indtjening, ekstra forbrug af tid, indirekte tab og følgeskader. Eventuel erstatning, godtgørelse,
friholdelse, prisafslag og tilbagebetaling fra Unifoss kan samlet set aldrig overstige det beløb, som Unifoss
indenfor de seneste 24 måneder fra kravet er rejst, har faktureret og modtaget betalt fra den, der kræver
en sådan erstatning, godtgørelse, friholdelse, prisafslag eller tilbagebetaling.

Force majeure: Unifoss’ forpligtelser lempes ved force majeure. Unifoss kan ikke gøres ansvarlig for
problemer, hindringer og tab, der skyldes følger af brand, krig, naturkatastrofer, lynnedslag, storm,
oversvømmelse, strejke, civile uroligheder, manglende forsyning af varer og lignende.

Tvister: Eventuelle retssager afgøres ved de almindelige domstole. Værneting i 1. instans er Unifoss’
hjemting.

Ændring af betingelser: Betingelserne kan når som helst ændres med virkning for opgaver aftalt efter
ændringen er foretaget.